Uczestnictwo w imprezie może być niebezpieczne. Zawodnicy biorą w niej udział na własne ryzyko. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody na osobie i na mieniu, jakie powoduje sam lub używany przez niego pojazd.

1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem cyklu Hard Off PL jest Stowarzyszenie Form Alternatywnych – Rozdroże.
 2. Cykl imprez Hard Off PL, zwanych dalej Imprezą, Wyścigiem, Rajdem, Zawodami ma charakter integracyjno-rekreacyjny. Element rywalizacji zawodników oraz wyłonienie najlepszych załóg jest celem dodatkowym.
 3. Wszelkie oficjalne informacje wraz z regulaminem publikowane są na stronie internetowej www.hardoff.pl oraz na profilu www.facebook.com/hardoffPL
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu, rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności oraz wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez podania przyczyn za zwrotem dokonanej wpłaty.
 6. Warunkiem udziału w imprezie jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.hardoff.pl oraz dokonanie opłaty startowej według stawek i terminu podanego na stronie. Zgłoszenia uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków tego Regulaminu. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator, w ciągu 14 dni od daty wpływu wpisowego na konto poinformuje o tym Zgłaszającego.
 7. Wpisowe jest zwracane jeżeli rezygnacja nastąpi do 35 dni przed rozpoczęciem danej imprezy. Przy wpłacie późniejszej niż 35 dni przed rozpoczęciem Imprezy, wpisowe nie jest zwracane.
 8. Organizator nie podnosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników (przygotowanie pojazdu, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie), a związane z odwołanym Rajdem.
 9. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników i widzów.
 10. Sędziowie znajdujący się na trasie Rajdu pilnują przestrzegania Regulaminu. Każde złamanie Regulaminu odnotowywane jest przez Sędziego w Karcie Sędziowskiej, bez informowania o tym załogi. Sędzia nie ma prawa zmieniać dokonanych zapisów. Załogi składają wszelkie wyjaśnienia po zakończeniu Wyścigu w Biurze Rajdu.
 11. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia sobie wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji dla życia lub zdrowia.
 12. Protesty wszelkiego rodzaju (dotyczące sędziowania, wyników, pozycji w klasyfikacji) muszą być składane na piśmie w biurze zawodów, najpóźniej 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Imprezy wraz z opłatą 500 zł. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia protestu opłata zostaje zwrócona. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu opłata nie jest zwracana. Organizator może również przyjąć protest ustnie, bez konieczności dokonywania opłaty. Rozpatrzenie protestu następuje najdalej w czasie 2 godzin od wpłynięcia protestu do Biura Rajdu. Werdykt zostaje podany do publicznej wiadomości w Biurze Rajdu. Skargi związane z uszkodzeniem, zagubieniem, stratami osobistymi nie będą rozpatrywane. Wyniki ogłoszone po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów są ostateczne i oficjalne. Nie będą rozpatrywane żadne wnioski, uwagi, protesty zgłoszone po ogłoszeniu wyników oficjalnych.

2. Uczestnicy

 1. Załoga samochodu składa się z dwóch uczestników: kierowcy (ukończone 18 lat) i drugiego kierowcy/pilota (minimalny wiek pilota to 16 lat, za pisemną zgodą rodziców) lub samego kierowcy w przypadku quadów. Kierowca musi posiadać odpowiednie prawo jazdy. Jeżeli drugi kierowca/pilot będzie prowadził pojazd w trakcie imprezy, również musi posiadać odpowiednie prawo jazdy.
 2. W trakcie trwania poszczególnej imprezy oraz całego cyklu imprez istnieje możliwość zamiany miejsc przez kierowcę i drugiego kierowcę/ pilota.
 3. Do każdego pojazdu/ załogi przyporządkowany zostanie numer startowy podczas rejestracji w dniu zawodów, w biurze rajdu. Na żądanie pracownika biura zawodnicy mają obowiązek okazania do kontroli: prawa jazdy kierowcy i drugiego kierowcy (o ile będzie prowadził pojazd), dokumentu tożsamości, potwierdzenia wpłaty za udział w rajdzie. Po pozytywnym odbiorze administracyjnym załogi otrzymują pakiet startowy.
 4. W trakcie trwania Imprezy nie dopuszcza się zmiany pojazdu.
 5. Uczestnicy ubezpieczają się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków we własnym zakresie.
 6. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450,463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269.) – w zakresie jej zastosowania do trasy Rajdu. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, który kieruje.

4. Wyścig Hard Off H5:

 1. Wyścig H5 ma charakter wielokrotnego pokonywania wyznaczonej trasy w formie pętli, pomiędzy taśmami ograniczającymi tor jazdy po trasie oznaczonej dodatkowo strzałkami wskazującymi kierunek jazdy. Szczegółowe informacje wraz z mapą trasy zostaną przekazana zawodnikom podczas odprawy.
 2. Początek trasy oznaczony jest tablicą Start, koniec trasy tablicą Meta.
 3. Załogi do każdego etapu Wyścigu startują zgodnie z numerami startowymi, w kolejności podanej podczas odprawy.
 4. Niestawienie się załogi na starcie w wyznaczonej kolejności skutkować będzie rozpoczęciem naliczania czasu przejazdu przez Sędziego – skutki jednoznaczne z wystartowaniem.
 5. Wyścig podzielony jest na dwa Etapy: I Etap trwa 3 godziny, II Etap trwa 2 godziny. Pomiędzy etapami przewidziana jest 1,5 godzinna przerwa.
 6. Załoga która wyjedzie poza taśmę z powodu awarii pojazdu, bądź na skutek niekontrolowanego wypadnięcia z trasy, może powrócić do rywalizacji w dowolnym momencie w tym samym miejscu w którym wyjechała poza taśmę – załoga ma obowiązek przywrócenia ciągłości taśm (odpowiedniego ich związania bądź naprawienia).
 7. Załoga może podczas danego etapu zjechać do Strefy Serwisowej tylko i wyłącznie w miejscu Start/Meta. Pojazd wjeżdżający ponownie na trasę ma bezwzględny obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom będącym na trasie pod groźbą dyskwalifikacji.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdu w kierunku przeciwnym do kierunku pokonywania trasy wyznaczonym przez Organizatora. Nieprzestrzeganie skutkuje dyskwalifikacją.
 9. Jeżeli na trasie Rajdu powstanie zator uniemożliwiający jazdę zawodników, Organizator może przesunąć taśmy tak, żeby możliwe było kontynuowanie Wyścigu.
 10. Dozwolona jest pomoc innych załóg biorących udział w Wyścigu i znajdujących się jeszcze na trasie. Dozwolone jest wzajemne holowanie załóg do Strefy Serwisowej.
 11. Klasyfikacja załóg prowadzona będzie osobno dla każdej z klas.

Kary:

 • Nie umieszczenie na pojeździe lub kasku naklejek dostarczonych przez Organizatora– nieklasyfikowanie
 • zerwanie taśmy, wypadnięcie poza trasę: 30 minut za każde przewinienie (nie dotyczy wyjazdu poza trasę celem dokonania naprawy pojazdu przy trasie, bez zjazdu do strefy serwisowej)

Kara dyskwalifikacji za:

 • Naprawy dokonywane przez osoby inne niż załoga pojazdu na trasie
 • Niesportowe zachowanie
 • Jazda i przebywanie poza pojazdem na trasie bez kasku
 • Wożenie pasażerów na pojazdach zawodników po trasie rajdu
 • Jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków utrudniających kierowanie pojazdem lub podobnie działających środków. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia badania załogi (przy pomocy alkomatu) na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz przy pomocy narkotestów na obecność narkotyków w organizmie przy zachodzących podejrzeniu ich zażycia
 • Nie stosowanie się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów i osób funkcyjnych
 • Zanieczyszczanie środowiska poprzez wylewanie olejów, smarów, paliw oraz innych toksycznych płynów eksploatacyjnych na ziemię lub do wody oraz zanieczyszczanie środowiska odpadami stałymi.
 • Wjazd na trasę rajdu bądź OS w kierunku przeciwnym niż podanym przez Organizatora
 • Skrócenie trasy, celowe niszczenie trasy, oznaczeń, Punktów Kontrolnych, zrywanie taśm
 • Zakładanie liny wyciągarki bez taśmy ochronnej bezpośrednio na drzewo

Klasyfikacja i nagrody Cyklu Hard Off PL

 1. Podczas każdej imprezy prowadzona jest klasyfikacja zawodników z podziałem na klasy zgodnie z opisem imprezy dostępnym na stronie internetowej www.hardoff.pl.
 2. Podczas każdej imprezy, trzy najlepsze załogi w każdej klasie zostaną uhonorowane pucharami za 1, 2 i 3 miejsce. Nie przewidujemy nagród rzeczowych i finansowych na każdej imprezie.
 3. Za wygraną w każdej rundzie załoga otrzymuje punkty, odpowiedni do zajętego miejsca: 1 miejsce – 20 punktów, 2 m-e – 18 punktów, 3 m-e – 16 punktów, 4 m-e – 15 punktów, 5 m-e – 14 punktów, 6 m-e – 13 punktów ….
 4. W Klasyfikacji Generalnej wygrywa załoga z największą ilości punktów w danej klasie. W przypadku jednakowej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje lepsza pozycja podczas ostatnie Imprezy w cyklu.
 5. W ramach Klasyfikacji Generalnej uhonorowane i nagradzane nagrodami rzeczowymi zostaną 3 pierwsze załogi w każdej klasie (ale tylko w tych klasach, które zostaną przeprowadzone podczas wszystkich rund cyklu).
 6. Organizator może zmienić zasady przyznawania nagród oraz przyznać dodatkowe nagrody.