tor w dzikowcu

Obowiązuje Kategoryczny Zakaz Jazdy po Łąkach i Polach Uprawnych!

Zasady korzystania z Toru Off Road w Dzikowcu

Tor jest dostępny wyłącznie podczas zorganizowanych spotkań/ treningów i imprez.

Może zostać również udostępniony dla grup zorganizowanych po uzgodnieniu i wniesieniu opłaty w wysokości 100 zł za każdy pojazd + dodatkowej opłacie w wysokości 200 zł za obecność osoby pilnującej grupy, bez względu na ilość pojazdów.

Tor jest dostępny dla motocykli i quadów 2×4 wyłącznie podczas zorganizowanych treningów i spotkań.

Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu motocykli i quadów w weekendy!

Dodatkowo w przypadku organizacji zawodów pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł na poczet ewentualnego posprzątania terenu po imprezie.

Na wszelkie wpłaty wystawiane są Dokumenty: Faktura VAT-0 po wcześniejszym dostarczeniu danych.

Kontakt:

Każdy przejazd należy zgłosić i uzgodnić:
tel. 725 268 556 lub info@hardoff.pl

Wszyscy użytkownicy toru mają obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.

 • Przed wstępem (również pieszo) na tor należy bezwarunkowo zgłosić ten fakt u osoby zarządzającej torem.
 • Przed wstępem na Tor należy bezwzględnie podpisać stosowne oświadczenie w obecności osoby zarządzającej torem.
 • Pojazdy wjeżdżające na tor musi stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać normom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW, każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy. Użytkownicy toru zobowiązani są do zapięcia pasów bezpieczeństwa i włączenia świateł mijania, w przypadku quadów i crossu używania kasków ochronnych.
 • Na terenie toru obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/godz. oraz pierwszeństwo dla osób pieszych – ograniczenie nie dotyczy zorganizowanych prób szybkościowych.
 • Wszystkie osoby na terenie toru korzystają z niego i przebywają na nim na własną odpowiedzialność.
 • Na całym terenie toru obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grillowania poza wyznaczonym miejscem.
 • Bezwzględne zabronione jest:
 • Jazda i przebywanie po spożyciu alkoholu
 • Jazda poza wyznaczonym terenem
 • Stwarzanie zagrożenia i nieprawidłowe zachowanie w stosunku do innych osób korzystających z toru.
 • Niestosowanie się do zaleceń osoby zarządzającej torem
 • Nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych punktów regulaminu skutkuje natychmiastowym nakazem opuszczenia toru.
 • Za szkody powstałe w mieniu właściciela toru jak i mieniu innych osób korzystających z toru odpowiedzialność ponosi osoba która dokonała szkody.
 • W przypadku naruszenia zasad i niezastosowania się do poleceń osób zarządzających torem w stosunku do takiej osoby zostanie zastosowane zatrzymanie obywatelskie zgodnie art. 243 § 1 Kodeksu postępowania karnego i osoba tako zostanie niezwłocznie przekazana policji.
 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa o ruchu drogowym, Kodeksu Postępowania Karnego i Kodeksu Cywilnego.

Gmina Nowa Ruda. Zarządca terenu: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Dzikowca na Ziemi Noworudzko-Radkowskiej i Poza Jej Granicami.